REGULAMIN MUSICBREEZE

REGULAMIN SERWISU MUSICBREEZE.COM

 

§1  Postanowienia ogólne

1.    Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu MusicBreeze.com dostępnego pod adresem https://www.musicbreeze.com

2.    Pojęcia używane w Regulaminie oznaczają:

a.    Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu MusicBreeze.com

b.    Serwis - serwis internetowy dostępny pod adresem https://www.musicbreeze.com

c.    Administrator - prowadzący Serwis

d.    Użytkownik - osoba fizyczna posiadająca pełne zdolności do czynności prawnych, która zarejestrowała swoje konto w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, za zgodą przedstawiciela ustawowego

e.    Rejestracja - proces zakładania konta Użytkownika w Serwisie

f.     Beat - utwór muzyczny, podkład muzyczny

g.    Producent - Użytkownik oferujący w Serwisie Beat'y

h.    Kupujący - Użytkownik nabywający prawa do zamieszczonych w Serwisie Beat'ów

i.    Umowa licencyjna - dokument określający warunki korzystania z Beat'u przez Kupującego

j.    Licencja wyłączna (EXCLUSIVE) - rodzaj Licencji ograniczającej liczbę licencjonobiorców danego Beat'u, zgodnie z tekstem Licencji stanowiącej załącznik do Regulaminu ( https://musicbreeze.com/portal/text/read/exclusive )

k.    Licencja niewyłączna (NON-EXCLUSIVE) - rodzaj Licencji nie ograniczającej liczby licencjonobiorców danego Beat'u, zgodnie z tekstem Licencji stanowiącej załącznik do Regulaminu ( https://musicbreeze.com/portal/text/read/non-exclusive )

l.     Bitwa - rywalizacja między beat'ami dwóch Producentów na zasadach określonych w regulaminie

m.   Punkt - premia przyznawana Użytkownikowi za określoną w Regulaminie aktywność

§2  Rejestracja w Serwisie

1.    Korzystanie z Serwisu

2.    Rejestracja w Serwisie odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego

3.    W formularzu rejestracyjnym podaje się następujące dane:

a.    Login

b.    Hasło

c.    Adres e-mail

d.    Imię i nazwisko

e.    Datę urodzenia

f.    Płeć

g.    Walutę - Użytkownik wskazuje walutę (PLN-złoty polski lub USD-dolar amerykański), w której będą prowadzone rozliczenia 

h.    Język

i.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na Rejestrację osoby w wieku 13-18lat

4.    Podczas Rejestracji Użytkownik wkazuje typ konta, wybierając z następujących opcji:

a.    producent

b.    wykonawca

c.    słuchacz

5.    Rejestracja w Serwisie wymaga potwierdzenia poprzez kliknięcie na link przesyłany na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym

6.    Rejestracja w Serwisie oznacza akceptację postanowień Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu

7.    Z chwilą Rejestracji w Serwisie dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a musicbreeze.com, której przedmiotem jest świadczenie przez musicbreeze.com, na warunkach określonych w Regulaminie, usług dostępnych w Serwisie

8.    Rejestracja w Serwisie oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej, zgodnie z przepisami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym

§3  Konta

1.    W Serwisie dostępne są trzy rodzaje kont:

a.    Konto bezpłatne (FREE)

b.    Konto PRO

c.    Konto SPACE

2.    W Serwisie dostępna jest opcja POLECANY PRODUCENT

3.    Posiadacz konta bezpłatnego (FREE) ma prawo do:

a.    Utworzenia profilu informacyjnego

b.    Dodanie jednego zdjęcia lub innego pliku graficznego (awatara)

c.    Dodanie do Serwisu nie więcej niż 10 Beat'ów, zgodnie z Regulaminem (Beat'y powinny być w pełnej aranżacji, niezabezpieczone ścieżkami dźwiękowymi - system automatycznie nałoży 'watemark')

d.    Oferowania dodanych przez siebie Beat'ów zgodnie z Regulaminem

4.    Posiadacz konta PRO ma prawo do:

a.    Utworzenia profilu informacyjnego

b.    Dodanie jednego zdjęcia lub innego pliku graficznego (awatara)

c.    Dodanie do Serwisu nie więcej niż 100 Beat'ów, zgodnie z Regulaminem (Beat'y powinny być w pełnej aranżacji, niezabezpieczone ścieżkami dźwiękowymi - system automatycznie nałoży 'watemark')

d.    Oferowania dodanych przez siebie Beat'ów zgodnie z Regulaminem

5.    Posiadacz konta SPACE ma prawo do:

a.    Utworzenie profilu informacyjnego

b.    Dodanie jednego zdjęcia lub innego pliku graficznego (awatara)

c.    Dodanie do Serwisu nie więcej niż 200 Beat'ów, zgodnie z Regulaminem (Beat'y powinny być w pełnej aranżacji, niezabezpieczone ścieżkami dźwiękowymi - system automatycznie nałoży 'watemark')

d.    Oferowania dodanych przez siebie Beat'ów zgodnie z Regulaminem

6.    Opcja POLECANY PRODUCENT daje możliwość umieszczenia awatara Użytkownika na stronie głównej Serwisu (jak również wszystkich podstronach Serwisu). W razie większej ilości "Polecanych producentów" awatary będą wyświetlane rotacyjnie.

7.    Prowadzenie konta PRO i SPACE jest odpłatne. Opłata wynosi:

a.    Za prowadzenie konta PRO przez 30dni: 20PLN

b.    Za prowadzenie konta SPACE przez 30dni: 10PLN

8.    Opcja POLECANY PRODUCENT jest odpłatna. Opłata wynosi 30PLN

9.    W przypadku wymiany salda na konta PREMIUM, Administrator portalu ma 24 h na zrealizowanie zgłoszenia.

10.    W ramach konta Użytkownik tworzy profil informacyjny zawierający oprócz danych wymaganych do Rejestracji także:

a.    Adres

b.    Numer konta bankowego lub login PayPal

11.   Po upływie terminu na który zostało opłacone konto PRO lub SPACE, konta te ulegają przekształceniu w konto bezpłatne (FREE), w ramach którego prezentowanych jest 10 ostatnich Beat'ów spośród wszystkich dodanych przez Użytkownika. Pozostałe Beat'y nie są widoczne dla kupujących do czasu opłacenia konta PRO lub SPACE na nowy okres

12.   Niewidoczne dla kupujących Beat'y pozostałe w wyniku wygaśnięcia ważności konta płatnego mogą być usuwane przez Użytkownika za pomocą odpowiedniej funkcji udostępnionej w Serwisie

13.   Po upływie terminu na który została wykupiona opcja POLECANY PRODUCENT, awatar promowanego Użytkownika przestaje być widoczny na stronie głównej Serwisu

14.   Użytkownik w ramach każdego z rodzajów posiadanego konta ma możliwość zarządzania swoim profilem wskazująć, które z następujących danych:

a.    imię i nazwisko

b.    wiek

c.    lokalizacja

mają być dostępne dla innych Użytkowników Serwisu

15.    Użytkownik ma możliwość wysyłania prywatnych wiadomości

§4  Oferowanie Beat'ów w Serwisie

1.    Użytkownicy posiadający konto typu Producent mogą wystawić Beat'y w Seriwsie zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie

2.    Producent musi posiadać prawa autorskie do wystawianego w Serwisie Beat'u

3.    Oferowany w Serwisie Beat musi spełniać następującą specyfikacje techniczną:

a.    Format mp3, 44.1kHz, stereo, 450birate (bez tagów dźwiękowych, w pełnej aranżacji!)

b.    Maxymalny rozmiar pliku to 17MB

4.    Producent wystawiający dany Beat określa:

a.    Tytuł utworu

b.    Opis Beat'u

c.    Kategorię/Gatunek utowru

d.    Licencję Beat'u (EXCLUSIVE-wyłączną lub NON-EXCLUSIVE-niewyłaczną)

e.    Cenę nabycia licencji na utwór, albo określa, że Beat będzie mógł być pobrany bez opłaty (FREE)

5.    Każdy zamieszczony w Serwisie plik będzie mógł być odtworzony za pomocą wewnętrznego odtwarzacza. Do każdego odtwarzanego w ten sposób Beat'u będzie automatycznie dodawana zabezpieczająca ścieżka dźwiękowa

§5  Nabywanie Beat'ów

1.    Nabywanie Beat'ów w Serwisie wymaga Rejestracji w Serwisie.

2.    Do nabywania Beat'ów wystarczy posiadanie konta bezpłatnego (FREE)

3.   Kupujący nabywający dany Beat uzyskuje prawa opisane w umowie licencyjnej, zgodnie z licencją na której oferowany jest nabywany Beat

4.    Kupujący nabywający dany Beat uzyskuje prawa opisane w umowie licencyjnej niewyłącznej (NON-EXCLUSIVE) stanowiącej załącznik do regulaminu (https://musicbreeze.com/text/read/non-exclusive)

5.    W przypadku zakupu Beat'u oferowanego na licencji wyłącznej (EXCLUSIVE), nabycie Beat'u oznacza zobowiązanie Producenta i Kupującego do zawarcia umowy licencyjnej wyłącznie w formie pisemnej a także na życzenie kupującego, wysłanie beatu w oddzielnych śladach.

6.     W celu zawarcia umowy licencyjnej Producent po zakupie jego Beat'u drukuje treść umowy licencyjnej stanowiącą załącznik do regulaminu ( https://musicbreeze.com/text/read/exclusive ), uzupełnia o swoje dane i Kupującego oraz tytuł nabywanego Beat'u, a następnie przesyła dwa podpisane egzemplarze Kupującemu. Kupujący podpisuje oba egzemplarze umowy, a jeden z nich odsyła Producentowi

7.    Adresy Użytkowników na które należy przesłać umowę licencyjną w celu jej podpisania dostępne są po kliknięciu w opcję LOKALIZACJA

8.    Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z powodu niezastosowania się do zachowania pisemnej formy umowy licencyjnej wyłącznej (EXCLUSIVE) przez Użytkowników

9.    Płatności za Beat realizowane są za pośrednictwem seriwsu platnosci.pl lub serwisu Paypal

§6  Zasady prowadzenia rozliczeń

1.    Cena nabycia licencji na zamieszczony w Serwisie Beat może być określona w PLN-złotych polskich lub USD-dolarach amerykańskich

2.    Kwota ceny automatycznie przeliczana jest z waluty PLN na walutę USD i z waluty USD na walutę PLN według aktualnego średniego kursu Narodowego Banku Polskiego

3.    Cena określona przez Producenta posiadającego konto bezpłatne (FREE) lub space ulega automatycznie powiększeniu przez Serwis o 30% i w takiej wysokości jest prezentowana Kupującym. Cena określona przez posiadacza konta PRO nie ulega zmianie

4.    W przypadku zakupienia danego Beat'u przez Kupującego kwota określona jako cena przez producenta przekazywana jest na jego konto w Serwisie

5.    Wypłata środków z Serwisu następuje za pośrednictwem serwisu Paypal lub na podany podczas rejestracji rachunek bankowy Producenta

6.    Użytkownik otrzymujący wypłacone środki za pośrednictwem serwisu Paypal ponosi opłaty z tym związane, zgodnie z regulaminem i taryfą serwisu PayPal

7.    Producent może wypłacić posiadane w Serwisie środki po przekroczeniu salda w wysokości 30PLN

8.    Serwis pobiera prowizję w wysokości 10% wypłacanych środków (z tytułu obsługi przelewów oraz prowizji PayPal oraz Platnosci.pl). Prowizja pobierana jest w momencie wypłaty srodków.

§7  Program premiowy

1.    W  programie premiowym biorą automatycznie wszyscy Użytkownicy posiadający konto w Serwisie

2.    Punkty przyznawane są za następujące czynności:

a.    Logowanie się w Serwisie przynajmniej raz na 12godzin - 50pkt

b.    Dodanie beat'u - 50pkt

c.    Wykupienie konta PRO, SPACE bądź opcji Polecany Producent - 3,000pkt

d.    Sprzedaż beat'u - za każdy 1PLN zapłacony za liencję - 30pkt

e.    Pobranie udostępnionego beat'u za darmo - 10pkt dla producenta beat'u

3.    Każde usunięcie beat'u przez Użytkownika skutkuje odjęciem 350pkt

4.    Punkty nie mogą być przenoszone pomiędzy Użytkownikami, za wyjątkiem przeniesienia punktów Użytkownika w wyniku bitwy

5.    Punkty mogą być wymieniane na konta płatne: 35,000pkt może być wymienione na konto SPACE ważne 1 miesiąc, 70,000pkt może być wymienione na opcję Polecany Producent na 1 miesiąc

§8  Bitwy

1.    Bitwa to rywalizacja pomiędzy beat'ami dwóch Producentów

2.    Aby wziąć udział w danej bitwie Producent wybiera arenę oraz, w przypadku bitwy na pieniądze określa stawkę. Bitwa rozpoczyna się po przystąpieniu do niej drugiego Użytkownika. W przypadku, gdy w ciągu 48 godzin żaden Użytkownik nie przystąpi do bitwy zostaje ona anulowana automatycznie

3.    Użytkownik może zrezygnować z bitwy wyłącznie w czasie trwania okresu oczekiwania na drugiego jej uczestnika. Po rozpoczęciu bitwy rezygnacja jest niemożliwa

4.    Zwycięzca w danej bitwie wyłaniany jest w drodze tajnego głosowania. Prawo do oddania głosu na konkurujący w bitwie beat ma każdy zalogowany Użytkownik Serwisu

5.    Osoba biorąca udział w bitwie nie może brać udziału w głosowaniu dotyczącym tej bitwy

6.    Każdy Użytkownik może oddać wyłącznie jeden głos na jeden beat biorący udział w bitwie

7.    Bitwy mogą odbywać się między beat'ami należącymi do tej samej kategorii (wyjątek stanowi arena FREE)

8.    Każda bitwa trwa 48 godzin. W przypadku remisu zarządzana jest dogrywka trwająca 24 godziny

9.    Bitwy rozgrywane są na trzech arenach: PUNKTY, PIENIĄDZE, FREE

10.   Każdy Użytkownik może przystąpić jednocześnie do jednej bitwy na danej arenie

11.   Nie można zgłaszać kolejno tego samego beat'u do bitwy na tej samej arenie. Aby zgłosić ponownie dany beat do bitwy na tej samej arenie należy wcześniej zgłosić inny beat do bitwy na tej arenie (wyjątek stanowi arena FREE)

12.    Każdy Użytkownik zgłaszając swoje beat'y do bitwy odnotowany jest w Rankingu (miesięcznym oraz globalnym) oznaczającym liczbe zwycięstw w bitwach (wszystkie areny)

13.    Producent mający na swoim koncie największą liczbę zwycięst w bitwach w danym miesiącu będzie promowany na stronie głównej Serwisu w następnym miesiącu

14.     Beat biorący udział w bitwie jest ukryty w pozostałej części Portalu

15.    Zasady prowadzenia bitew na arenie 'PUNKTY':

a.    Na arenie 'PUNKTY' mogą wziąć udział w bitwie wszyscy Użytkownicy posiadający na swoim koncie w Serwisie przynajmniej 1,000pkt

b.    Każdy z Użytkowników przystępujących do bitwy stawia 1,000pkt. Punkty są automatycznie pobierane z konta Użytkownika

c.    W przypadku upłynięcia terminu na zgłoszenie się uczestnika postawione punkty są zwracane

d.    W przypadku wycofania się z bitwy przed zgłoszeniem się przeciwnika uczestnikowi zwracane jest 80% z postawionych punktów

e.    Zwycięzca otrzymuje 2,000pkt

16.   Zasady prowadzenia bitew na arenie 'PIENIĄDZE':

a.    Bitwy na pieniądze mogą być prowadzone pomiędzy Użytkownikami otrzymującymi środki pieniężne w danej walucie (PLN lub USD) na konto w Serwisie

b.    Zgłaszając się do bitwy Użytkownik wybiera stawkę bitwy. Dostępne są następujące stawki: 5, 10, 30, 50 lub 100 PLN oraz 3, 5, 15, 30 lub 50 USD

c.    Wybrana stawka jest automatycznie pobierana z konta Użytkownika w Serwisie

d.    W przypadku upłynięcia terminu na zgłoszenie się uczestnika postawione środki są zwracane

e.    W przypadku wycofania się z bitwy przed zgłoszeniem się przeciwnika uczestnikowi zwracane jest 90% z postawionych środków

f.    Zwycięzca bitwy otrzymuje 90% SUMY (puli) postawionych środków

17.    Zasady prowadzenia bitew na arenie 'FREE':

a.    Każdy Użytkownik posiadający konto 'Producent' może przeprowadzić 2 walki w miesiącu na arenie FREE za darmo 

b.    Wszystkie bitwy FREE odbywają się w jednej kategorii - FREESTYLE

c.    Na arenie FREE MOŻNA zgłaszać kolejno ten sam beat

§9     Dodawanie materiałów video

1.    Użytkownik posiadający konto Producent lub Wykonawca ma możliwość dodania materiału video do Serwisu

2.    Użytkownik dodający materiał video powinien posiadać prawa autorskie do dodawanego materiału

3.    Materiauł video mający być prezentowany w Serwisie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności nie może zawierać treści poniżających osoby lub grupy osób ze względów narodowościowych, etnicznych, rasowych, preferencji seksualnych oraz nawołujących do przemocy

4.    Użytkownik dodający video udziela Administratorowi Serwisu niedopłatnej, niewyłącznej licencji na zwielokrotnianie i rozpowszechnianie dodanego utworu video w sieci Internet

5.    Dodając materiał video Użytkownik określa kanał w którym materiał ten ma być prezentowany

6.    W Serwisie dostępne są następujące kanały

a.    Zapowiedzi

b.    Relacje

c.    Beatmaking

d.    Teledyski

7.    Aby dodać mateoriał video Użytkownik powinien:

a.    Umieścić materiał video w seriwsie Youtube.com lub na stronie typu speedyshare, sendspace, wyslijto, etc.

b.    Przekazać link do umieszczonego materiału za pomocą funkcji dostępnej w Serwisie ('Dodaj video')

8.    Materiał video dodany przez Użytkownika publikowany jest w przeciągu 5dni roboczych

9.    Administrator może odmówić publikacji dodanego materiału video bez podania przyczyny

10.   Dodane przez Użytkownika materiały video prezentowane są w jego profilu, oraz sekcji video Serwisu

11.   Administrator może, na podstawie własnej inicjatywy lub zgłoszenia Użytkownika umieścić video w sekcji 'news' Serwisu

12.   Każdy z opublikowanych materiałów video zawiera watemark Musicbreeze.com

13.   Użytkownik może pobrać kod html w celu osadzenia opublikowanego materiału video w innych serwisach internetowych 

§10  Ochrona danych osobowych

1.    Dane osobowe podane przez Użytkownika podczas Rejestracji będą przetwarzane przez Operatora w celu realizowania usług oferowanych przez Serwis, oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Operatora wynikających z przepisów prawa, w szczególności w celach marketingowych dotyczących oferowanych produktów i świadczonych usług przez Operatora

2.    Użytkownik Rejestrując się w Serwisie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela musicbreeze.com, firmę MEDIA TOWN Łukasz Poszwa, ul. Białostoczek 19A/55, 15-869 Białystok, NIP 542 282 14 89, REGON 200157623. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizowania usług świadczonych przez Serwis oraz w celu wypełnienia uzasadnionych potrzeb Administratora w tym dotyczących marketingu określonych produkutów i usług świadczonych przez Serwis

3.    Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych do celów marketingowych

§11  Postanowienia końcowe

1.    Użytkownik zobowiązuje się do ochrony loginu i hasła do Serwisu oraz do nie udostępniania tych danych osobom trzecim

2.    Musicbreeze.com nie odpowiada za szkody spowodowane przez ujawnienie tych danych służących do logowania się do Serwisu lub wynikłe przez działanie szkodliwego oprogramowania na komputerach Użytkowników

3.    Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłoszone pisemnie na adres: Musicbreeze.com Łukasz Poszwa, ul. Białostoczek 19a/55, 15-861 Białystok

4.    Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 21dni roboczych

5.    Użytkownik może usunąć konto w Serwisie. Usunięcie konta odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres admin@musicbreeze.com. W przypadku takiego zgłoszenia konto bezpłatne (FREE) usuwane jest w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie, a w przypadku kont PRO i SPACE z upływem terminu, na jaki zostały opłacone

6.    W przypadku rażącego naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika, w szczególności poprzez oferowanie Beat'ów, do których Użytkownik nie posiada praw autorskich oraz porozumiewania się w zawiązku ze sprzedażą beatu poza portalem Musicbreeze, Administrator może usunąć konto Użytkownika

7.    Administrator zastrzega sobie prawo do monitorowania wiadomości Użytkowników serwisu w celu zweryfikowania naruszenia zasad regulaminu, o których mowa w §11 pkt.6.

8.    Zabronione jest umieszczanie linków do innych stron oraz identyfikatorów komunikatorów internetowych w opisie beat'u oraz w sekcji 'O mnie'

9.    Administrator może z ważnych przyczyn, w szczególności w związku z wprowadzeniem nowych funkcji do Serwisu dokonać zmiany Regulaminu. O zmianie powiadamia Użytkowników w Serwisie. Następne zalogowanie się do Serwisu po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmiany Regulaminu oznacza jego akceptację

10.    W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i innych właściwych ustaw. Wszelkie spory będą rozstrzygane poprzez polskie sądy powszechne za zasadach ogólnych

Polecani producenci

Statystyki

Użytkowników : 10,052
Online : 0
Pobrano za free : 55,798
Kont płatnych : 10
Stoczono walk : 1,814
Materiałów video : 294
Wszystkich aktualności : 1,714
Wszystkich beat'ów : 16,327
Ukrytych : 8,233
Beat'ów za free : 1,006
Sprzedanych : 5,718
Walk oczekujących : 0
Oczekujących na dodanie : 244
Ilość patronowanych informacji : 1,351
Odsłon strony : 60,351,977
Łącznie odtworzeń : 8,995,189
Suma punktów : 7,489,931
Producenci zarobili : 298,059 PLN
Oddano głosów : 12,167
Wyświetleń video : 12,090,565
Ilość wyświetleń aktualności : 4,566,186